Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Nice to Meat B.V., gevestigd te Almere.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van ”Nice to Meat B.V.” zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van ”Nice to Meat B.V.” zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2.1 ”Nice to Meat B.V.” aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ”Nice to Meat B.V.” onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door ”Nice to Meat B.V.” aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de algemene voorwaarden.


Artikel 3. Aanbiedingen.
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Mondelinge aanbiedingen door ”Nice to Meat B.V.” en zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4. Overeenkomst.
4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van product wordt eerst bindend voor ”Nice to Meat B.V.” door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4.2 ”Nice to Meat B.V.” heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren als: a. hijzelf niet toegeleverd wordt; b. het product verloren gaat, waaronder begrepen afkeuring door de veterinaire dienst, dan wel keuringsdienst van waren, of ieder andere met de controle belaste diensten; c. opdrachtgever zijn verplichten jegens ”Nice to Meat B.V.” niet nakomt. ”Nice to Meat B.V.” heeft dan recht op schadevergoeding. In de gevallen onder a., b. en c. genoemd, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook.
4.3 Opdrachtgever heeft het recht de aankoop te annuleren, wanneer ”Nice to Meat B.V.” contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudens in de gevallen al hierboven onder a., b. en c. genoemd.
4.4 Elke met ”Nice to Meat B.V.” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4.5 Wanneer ”Nice to Meat B.V.” het noodzakelijk acht mag hij vooruitbetaling of zekerheidsstelling eisen.


Artikel 5. Prijzen.
5.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.


Artikel 6. Kwaliteit.
”Nice to Meat B.V.” levert de normale handelskwaliteiten, tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteit zijn overeengekomen.


Artikel 7. Levering.
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de prijs berekend op basis van levering franco huis.
7.2 Bij ”Nice to Meat B.V.” bestelde verse producten kunnen ook ingevroren worden uitgeleverd, terwijl een omgekeerde uitlevering ook tot de mogelijkheden kan behoren.
7.3 De levertijd gaat in op het moment dat ”Nice to Meat B.V.” de opdracht heeft ontvangen. Opgegeven levertijden gelden daarbij bij benadering. Indien ”Nice to Meat B.V.” niet in staat is tijdig aan zijn verplichtingen na te komen zal hij de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de termijn waarmede naar redelijke verwachting de termijn van levering zal worden overschreden.
7.4 ”Nice to Meat B.V.” heeft het recht 10% meer of minder te leveren dan is overeengekomen en tevens is bij geproportioneerd vlees een gewichtsafwijking van 10% meer of minder toegestaan.
7.5 Wanneer producten na het verstrijken van de levertijd aan de opdrachtgever zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, zal ”Nice to Meat B.V.” het totale bedrag dat bij de afname verschuldigd zou zijn, van de opdrachtgever kunnen vorderen, ook zonder levering van de bedoelde producten.
7.6 Ingeval de opdrachtgever de producten niet of niet tijdig afneemt, zullen de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen worden zonder dat enigerlei ingebreke stelling is vereist. De berekening van de opslagkosten geschiedt met inachtneming van de maatstaven, welke in de branche van ”Nice to Meat B.V.” gebruikelijk zijn.


Artikel 8. Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel ”Betaling”.


Artikel 9. Emballage.
9.1 Vlees welke verpakt is in voor éénmalig gebruik bestemde verpakking kan deze verpakking afzonderlijk in rekening worden gebracht of is inbegrepen bij de afgesproken kiloprijs excl. omzetbelasting.
9.2 De niet voor éénmalig gebruik bestemde emballage, waarin de producten worden afgeleverd, blijven eigendom van ”Nice to Meat B.V.” en mogen door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd zijn.
9.3 ”Nice to Meat B.V.” is gerechtigd aan de opdrachtgever statiegeld in rekening te brengen. ”Nice to Meat B.V.” is verplicht deze emballage terug te menen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs waarvoor het aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, gedurende een nadere overeengekomen periode na de leveringsdatum.
9.4 Mocht er emballage zijn beschadigd, incompleet zijn geworden of verloren zijn gegaan, dan is de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk en kunnen de kosten hieraan verbonden hem in rekening worden gebracht.


Artikel 10. Reclame.
10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gewicht, kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ”Nice to Meat B.V.” terstond schriftelijk/mondeling op de hoogte te brengen. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 24 uur na de levering van de producten ”Nice to Meat B.V.” wijst op onvoldoende kwaliteit en/of gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt of reeds de producten geheel of gedeeltelijk hebben doorverkocht dan wel verwerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het product is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Mondelinge reclame dient op verzoek van ”Nice to Meat B.V.” door de opdrachtgever nader schriftelijk te worden gespecificeerd binnen een termijn van wederom 24 uur na die ingediende mondelinge reclame
10.2 ”Nice to Meat B.V.” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
10.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
10.4 Indien de reclame naar het oordeel van ”Nice to Meat B.V.” cq. de onafhankelijke deskundige juist is zal ”Nice to Meat B.V.” hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten hetzij geleverde gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. ”Nice to Meat B.V.” is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.


Artikel 11. Aansprakelijkheid.
11.1 ”Nice to Meat B.V.” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in de voorwaarden is omschreven. b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikt, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld
11.2 ”Nice to Meat B.V.” is aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de faktuurwaarde, voor schade aan producten of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ”Nice to Meat B.V.” te werk zijn gesteld.
11.3 ”Nice to Meat B.V.” zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


Artikel 12. Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar ”Nice to Meat B.V.” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van ”Nice to Meat B.V.”, ex- en importverboden, veterinaire maatregelen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, ICT en machinestoringen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ”Nice to Meat B.V.”, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ”Nice to Meat B.V.” overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd dan doen gelden. ”Nice to Meat B.V.” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben op gehouden te bestaan.

Artikel 13. Wanprestatie cq. tekortkoming en ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie cq. tekortkoming pleegt, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
13.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ”Nice to Meat B.V.” ingeval van wanprestatie cq. tekortkoming het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
13.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft ”Nice to Meat B.V.” eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, roerende en onroerende goederen in beslag worden genomen, het bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde cq. derden is of wordt overgenomen of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die ”Nice to Meat B.V.” op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud.

14.1 Zolang ”Nice to Meat B.V.” geen volledige betaling inzake de overeenkomst van koop/verkoop van de geleverde producten heeft ontvangen, blijven deze producten eigendom van ”Nice to Meat B.V.”.
14.2 ”Nice to Meat B.V.” heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert , surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de producten wordt gelegd.
14.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producten, waaronder mede te verstaan het verbinden van die producten ten behoeve van derden bv. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid af anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 15. Betaling.
15.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.2 ”Nice to Meat B.V.” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf 8 dagen na factuurdatum.
15.3 ”Nice to Meat B.V.” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
15.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van EUR 50.00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat ”Nice to Meat B.V.” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 16. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van ”Nice to Meat B.V.”, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Nice to Meat BV

Ik ben eenProfessional

Ik ben eenParticulier